VREDNOSTI IN VITRO POKAZATELJA FUNKCIJSKOG TIROIDNOG STATUSA KOD PACIJENATA NA TERAPIJI AMIODARONOM

IN VITRO

 

Šta je Amiodaron?

Amiodaron (AMD) je derivat benzofurana koji sadrži dva atoma joda po molekulu, odnosno jod čini 37.2% težine molekula. Molekul AMD pokazuje strukturnu sličnost sa tiroksinom.

 

 

 

Cilj: Utvrditi vrednosti in vitro pokazatelja funkcijskog tiroidnog statusa (FTS) kod pacijenata na terapiji sa AMD.

 

Materijal i metod:

Kod 248 pacijenata, 144 muškarca i 104 žene, prosečne starosti 63.5 godina upućenih na testiranje FTS zbog AMD terapije, određivan je nivo TSH, FT4 i FT3 hemiluminoimunoesejem.

Prosečno trajanje AMD terapije bilo je 24 meseca (mediana).

Grupe na AMD terapiji činili su eutiroidni (EU), subklinički tirotoksični, subklinički hipotiroidni, tirotoksični (AIT) i hipotiroidni (AIH).

Isti parametri određivani su kod kontrolnih grupa po 30-34 ispitanika bez tiroidne disfunkcije (ZDRAVI), sa spontanom tirotoksikozom (HIPER) i spontanim hipotiroidizmom (HIPO).

Procena FTS i dijagnoza tiroidne disfunkcije (TD) utvrđivana je na osnovu anamnestičkih, kliničkih podataka, in vitro pokazatelja FTS i dopunskih dijagnostičkih metoda – ehosonografije, CFDS, pertehnetatnog, MIBI skena tiroidee.

 

 

 • AMD indukuje predvidljive promene u funkcijskim testovima tiroidee, što je u velikoj meri objašnjivo fiziološkim efektima viška joda i inhibicijom aktivnosti dejodinaze.
 • Promene u nivou serumskih koncentracija tiroidnih hormona izazvane sa AMD liče na one kod gladovanja.
 • Sam neorganski jod ne indukuje potpuno iste promene.

Mehanizam delovanja na tiroidne abnormalnosti:

 

 • Inhibicija D1 i D2 5’- dejodinaze – inhibicija periferne kornverzije T4 u T3, smanjenje metaboličkog klirensa T4, produženje serumskog t1/2 T4.
 • Smanjenje ulaska TH u tkiva (ćelije), uključivši hipofizu.
 • Smanjenje vezivanja TH za receptor – verovatno nekompetitivna inhibicija TH R-b1 (DEAMD, ali ne AMD).
 • Direktna tiroidna citotoksičnost AMD; citotoksičnost joda u višku.

 Rezultati:

 • 7% EU ima povišen FT4 do 5 mernih jedinica;
 • 12% EU ima FT3 niži od donje vrednosti opsega do 1 merne jedinice;
 • prosečan nivo FT4 je značajno viši, a FT3 značajno niži kod EU nego kod ZDRAVIH;
 • pokazatelji FST se ne razlikuju između HIPO i AIH;
 • FT3 je značajno niži kod AIT nego kod HIPER.

 

Zaključak:

In vitro parametri FTS kod pacijenata na AMD terapiji imaju svoje specifičnosti, koje se moraju uzeti u obzir prilikom postavljanja dijagnoze TD.

 

Autor: Željka Aleksić / Fotografija: Aleksandar Aleksić, Let / Objavljeno: 22. decembar 2021.

 


Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Dušan Vešović Zdravstveni centar Zaječar, Služba za nuklearnu medicinu, Zdravstveni centar Zaječar, Internistička služba, American School of Medicine, Belgrade

© 2023 AlekMed - specijalistička internistička ordinacija. Sva prava zadržana.